Regulamin Mimo.pl 
Regulamin korzystania z usług i produktów 

Wyjaśnienie pojęć 
1. Marka: MIMO.PL należąca do Operatora 
2. Operator: PaniSylwia.pl z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 54 
3. Użytkownik - firma korzystająca z usług internetowych Operatora na podstawie złożonego u Operatora Zamówienia i/lub Umowy. 
4. Zamówienie - dokument zawierający informacje na temat wzajemnych zobowiązań Operatora i Użytkownika. Podpisanie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Operatorem. 
5. Usługi - usługi Operatora obejmujące tworzenie sklepów internetowych oraz projektowanie stron www, oraz usługi programistyczne takie jak instalacja stron www na wskazanym serwerze, jak i usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych online wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich plików lub serwisów www, na które mogą składać się strony internetowe. 6. produkty - produkcja graficzna i techniczna: 
a) stron internetowych 
b) sklepów internetowych 
c) pozycjonowanie w wyszukiwarkach 
d) projekty graficzne 
e) kody stron internetowych 

Postanowienia ogólne
1 Operator zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do usług wyszczególnionych w Zamówieniu, które stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że usługa instalacji na serwerach zewnętrznych świadczona jest na zasadzie dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł netto, o czym użytkownik został poinformowany. 
2 Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należności na rzecz Operatora z tytułu korzystania ze świadczonych przez Operatora usług i produktów. 
3 Obie strony zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

Dostęp 
1 Usługi Operatora świadczone są przez siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny z wyjątkiem przerw technicznych. 
2 Usługi Operatora są świadczone za pośrednictwem powszechnych usług telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A., za których niesprawne działanie Operator nie ponosi odpowiedzialności. 
3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje wprowadzone do sieci Internet przez Użytkownika.
4 Zabrania się wykorzystywania usług Operatora do zamieszczania i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne, oraz spam, nieautoryzowane mailingi reklamowe.
5 W przypadku wykorzystania przez Klienta usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, operator ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. 

Abonament i płatności 
1 Abonament za utrzymanie stron i inne zamówione usługi internetowe opłacany jest wg deklaracji: kwartalnie, półrocznie bądź rocznie. 2 Okres Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) Użytkownika wobec Operatora z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez Operatora na fakturze 
3 Abonament powinien być opłacony w terminie oznaczonym na wystawionej przez Operatora stosownej fakturze, dotyczącej okresu rozliczeniowego.
4 Jeśli kwota wynikająca z Okresu Rozliczeniowego, nie zostanie opłacona w terminie oznaczonym na wystawionej przez Operatora fakturze, Operator zablokuje usługi Użytkownika, a wszystkie elektroniczne informacje Użytkownika zostaną usunięte po 30 dniach od daty terminu płatności. 
5 Za okres blokady Operator nalicza opłaty abonamentowe w pełnej wysokości. 
6 Zobowiązanie do przechowywania plików traci moc w przypadku przekroczenia terminu 30 dni od daty wystawienia przez Operatora faktury. Po tym czasie Operator ma prawo do rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym. 
7 Wszystkie inne opłaty wynikające z korzystania Przez Użytkownika z usług Operatora powinny być uregulowane w terminie oznaczonym na wystawionej przez Operatora fakturze.
8 Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
9 Zaległe opłaty będą egzekwowane przez Operatora na drodze sądowej. 
10 Abonament i inne opłaty na rzecz Operatora będą dokonywane w złotych polskich na konto bankowe Operatora podane na fakturze VAT 
11. Uchybienie terminowi płatności widniejącemu na fakturze Vat wystawionej przez Operatora, spowoduje naliczanie odsetek ustawowych za pierwszy miesiąc opóźnienia, za każdy następny miesiąc opóźnienia, Operator naliczy odsetki umowne w wysokości podwójnej wartości odsetek ustawowych. 
12. Użytkownik ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych identyfikujących Użytkownika potrzebnych do wystawienia faktury w formie pisemnej i dostarczenia do siedziby Operatora osobiście lub listem poleconym. 
13 Użytkownik ma obowiązek za wykonanie przedmiotu umowy dokonać następujących płatności: 
a). W przypadku umowy o utrzymanie stron www, rejestracja domeny, pozycjonowanie: opłata zgodna z zawartą umową, przelana na konto Operatora lub uregulowana gotówką: w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy 
b). W przypadku Zamówienia Strony Internetowej, Aplikacji Bazodanowej lub Sklepu Internetowego: Opłaty zgodne z Umową/Zamówieniem 
c). W przypadku instalacji oprogramowania CMS na serwerach zewnętrznych (serwery inne niż MIMO.PL): obowiązuje opłata za usługę instalacyjną w wysokości 500 zł netto.

Terminy realizacji prac związane z produktami (strony www, sklepy internetowe, aplikacje) 
1 Termin wykonania produktu, którego dotyczy Zamówienie/Umowa, określany jest indywidualnie, na zasadzie oceny zakresu prac i zadań leżących po stronie Operatora/Wykonawcy – jednakże wszelkie podane w Umowie terminy mają charakter zależny – gdyż uzależnione są od poszczególnych etapów prac. 
2. Użytkownik / Zamawiający również zobligowany jest do przestrzegania terminów co do czynności leżących po stronie jego obowiązków, tj. 
: dostarczenie materiałów do realizacji Produktu:
- logo firmy 
- specyfikacja 
Na dostarczenie materiałów Użytkownik ma 7 dni od chwili podpisania Zamówienia / Umowy. Brak dostarczenia materiałów przez Użytkownika w wyznaczonym terminie przynosi konsekwencje w postaci: zwolnienie z obowiązujących terminów realizacji poszczególnych etapów prac przez Wykonawcę /Operatora. 

Wypowiedzenie umowy o utrzymanie strony internetowej lub sklepu internetowego.
1.Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
2. Wypowiedzenie umowy na utrzymanie strony internetowej, aplikacji bazodanowej lub sklepu internetowego,i spowoduje zablokowanie konta w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie t.j. 90 dni przed końcową datą okresu rozliczeniowego, pod rygorem nieważności składanego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni, od daty złożenia wypowiedzenia. Jeśli na 3 miesiące przed upływem okresu opłaconego dostępu do usług Operatora żadna ze stron nie wypowie umowy, poczytuje się jej dalsze obowiązywanie. Operator ma w takiej sytuacji prawo do pobrania opłaty za kolejny okres rozliczeniowy - zgodny z pierwotną deklaracją Użytkownika. 
3. Użytkownik ma prawo w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia dotyczącego wykonania strony internetowej, aplikacji bazodanowej lub sklepu internetowego, odstąpić bez podania przyczyny – pod warunkiem, że Wykonawca-Operator nie wykonał w tym czasie żadnych prac mających na celu utworzenie indywidualnego produktu na Zamówienie. 
4. W przypadku kiedy użytkownik odstąpi od umowy, wszelkie wniesione przez Zamawiającego opłaty na dobro Operatora (Wykonawcy) są bezzwrotne i zostają przy Operatorze, jako zabezpieczenie poniesionych kosztów w związku z przystąpieniem do realizacji Zamówienia/Usługi. 

Utrzymywanie stron internetowych, aplikacji i sklepów internetowych: Bezpieczeństwo przechowywania danych 
1 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywania udostępnionego mu hasła zabezpieczającego konto a zarazem danych jakie się w nim znajdują. 
2 Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłanie i przechowywanie informacji Użytkownika. 
3 Operator ponosi odpowiedzialność cywilną za bezprawne ujawnienie danych lub tajemnic handlowych Użytkownika jedynie w przypadku szkód wywołanych winą umyślną. 
4 Operator bez zgody Użytkownika może ujawniać wszelkie poufne informacje Użytkownika tylko, jeśli prawo tak stanowi. 

Kontrola nadużyć zasobów systemu 
1 Korzystanie z zasobów systemu Operatora, które prowadzi do nadużyć w normalnym funkcjonowaniu infrastruktury sieci spowoduje interwencję administratora sieci. 
2 W szczególności modyfikacja, zmiana, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, dezasemblacja lub tworzenie opracowań opartych na protokołach sieciowych będących własnością Operatora stanowią nadużycie zasobów systemu. 
3 W przypadkach wymienionych w p. 1 i 2 Operator blokuje konto internetowe Użytkownika. 
4 Jeżeli niewłaściwe korzystanie z usług Operatora jest niezawinione, blokada może zostać uchylona po wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn i skutków takiego działania. Jeśli jest zawinione, blokada może zostać uchylona tylko jeśli tak zadecyduje Operator. 
5 W przypadku świadomego i uporczywego naruszania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa funkcjonowania systemu, Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika. 

Gwarancje i odpowiedzialność majątkowa 
1 Operator gwarantuje, że usługi świadczone Użytkownikowi odpowiadać będą złożonemu Zamówieniu i zapewnieniom niniejszego regulaminu.
2 Odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu. 
3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn niezależnych od Operatora. 

Prawa autorskie i licencje na produkty 
1 Każdy kod źródłowy wykonany przez Operatora jest jego własnością intelektualną
2 Podpisując Zamówienie/Umowę, Użytkownikowi udzielana jest wieczysta licencja na wykupiony produkt, licencja wyklucza możliwość ingerencji w kod źródłowy a zezwala na swobodne jego używanie w ramach zrealizowanego przez Operatora produktu. 

Reklamacje 
1 Wszelkie reklamacje dotyczące Przedmiotu Umowy mogą być złożone e-mailem Działu Obsługi Klienta kontakt@mimo.pl 
2 Za reklamacje uznaje się wszystkie przypadki niesprawnego funkcjonowania usług, nie ujęte w niniejszym regulaminie. 
3 Zasadność reklamacji będzie rozpatrywana w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia. 

Przepisy końcowe 
1 Przed zawarciem umowy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, co zostaje przez niego potwierdzone w umowie stosownym oświadczeniem. 
2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Regulamin obowiązuje od 21-04-2015r